Menu
Your Cart

Лизинг

УниКредит лизинг

 

Процедура за финансиране  

 

1) Клиентът избира оборудване и доставчик (Финансира се оборудване на стойност над 20000 лв.).

2) Разговор с експерт в клон на лизинговата компания, изготвяне на подробна оферта за лизинг.

3) Подготовка на необходимите документи за кандидатстване за лизинг:

•  Формуляр - искане за лизинг.

•  Съдебно решение за регистрация на фирмата, БУЛСТАТ, данъчна регистрация, актуално състояние.

•  Устав (за АД), учредителен договор (за ЕООД, ООД), дружествен договор (за ООД).

•  Баланс, отчет за приходите и разходите за последните 3 години и последното тримесечие, копие от данъчната декларация за предходната година.

•  Протокол от заседание на УС на дружеството за взето решение за ползване на лизинг (не се изисква за ЕТ).

•  Копие на личните документи на лицата, представляващи фирмата.

•  Оферта и текст на договор за покупко-продажба от доставчика на оборудването.

4) Експертите на УниКредит Лизинг АД проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на договорения срок излизат със становище по сделката.

5) Клиентът и УниКредит Лизинг АД подписват договора за лизинг, клиентът заплаща първоначалните разходи.

6) Прави се застраховка на лизинговото оборудване.

7) Доставчикът извършва доставката на актива до клиента и след подписване на Приемо-предавателен протокол УниКредит Лизинг АД заплаща цената на доставчика.

8) При изпълнени задължения от двете страни лизинговият договор се закрива.